+ ,
my.kzn, + ,  


..
...
Skoda..
: :  

...

.
, , .


, , , , (.),